Call Us
Call Us
08037405265
Free Tele Ayurved Consultation 10:00 AM To 5:00 PM +91 9953003602
Bhasma Pishti

Bhasma Pishti

Product Details:

X

Product Description

                  BHASMA - PISHTI  

Product Name

Abhrak Bhasma (1000 Puti)

Abhrak Bhasma (100 Puti)

Abhrak Bhasma (Nichandra)

Akik Bhasma

Kapardi (Varatika) Bhasma

Kaharva Pishti

Kantloh Bhasma

Kasis Bhasma

Godanti Bhasma

Jaharmoharakhatai Pishti

Jasad (Yasad) Bhasma

Praval Pishti

Bang Bhasma

Mandur Bhasma

Mukta Bhasma

Mukta Pishti

Mukta Shukti Pishti

Mukta Shukti Bhasma

Raupya (Chandi) Bhasma

Loh Bhasma

Loh Bhasma (100 Puti)

Shankh Bhasma

Sphatika Bhasma

Suvarna Makshik Bhasma

Hajrul Yahud Pishti

Suvarna Bhasma

Hira (Vajra) Bhasma

Enter Buying Requirement Details
Email Id
Mobile number


Back to top